ALGEMENE VOORWAARDEN
  

 Algemene voorwaarden ingaand 1 juni 2014

 Definities
1)      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘De Verheldering, Bureau voor Levensvaardigheden’ (hierna te noemen ‘De Verheldering’) en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs.
2)      Onder Deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de training deelneemt. De Deelnemer kan Opdrachtgever zijn.

Totstandkoming van de overeenkomst

1)      De overeenkomst komt tot stand en is definitief nadat de Opdrachtgever een inschrijvingsformulier van ‘De Verheldering’ stuurt en door de bevestiging door ‘De Verheldering’ van een verzonden aanmelding.
2)      Overeenkomsten kunnen nietig verklaard worden door allerlei omstandigheden. Er zal vervolgens in overleg met de Opdrachtgever een andere overeenkomst afgesloten worden.
3)      Deze andere overeenkomsten zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per Email zijn bevestigd door ‘De Verheldering’.
4)      Deelnemer heeft gedurende zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Wachtlijst

1)      Indien de opleiding of workshop op het moment van aanmelding is volgeboekt, wordt de Deelnemer in overleg op een wachtlijst geplaatst.
2)      Zodra er een plaats vrijkomt, wordt degene die het eerst op de wachtlijst was geplaatst benaderd om alsnog aan de opleiding of workshop deel te nemen.

Annulering opleiding of workshops

1)      De Opdrachtgever heeft het recht de deelname aan, of de opdracht voor een opleiding of workshop te annuleren per aangetekend schrijven of per mail. Deze mail dient bevestigd te worden door 'De Verheldering'. Voor annulering worden kosten in rekening gebracht.
2)      Annuleringskosten zijn vermeld in de voorwaarden vermeld op de aan u verstuurde factuur.
3)      Bij annulering is het mogelijk de plaats van de Deelnemer te vervangen door een persoon die ook aan de toelatingseisen voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
4)      ‘De Verheldering’ heeft het recht om – met duidelijk opgave van redenen – de opleiding of workshop vooraf te annuleren of deelname van Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan ‘De Verheldering’ betaalde bedrag.
5)      Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Bij aanmelding zullen de afspraken vastgelegd worden via schriftelijk overleg via E-mail. De afspraken worden bevestigd door 'De Verheldering'. Twee weken voor de laatste cursusdag dient het volledige bedrag betaald zijn.
6)      Indien de opleiding onderbroken wordt of gestopt, dient eerst het volledige inschrijfgeld betaald te worden. Vervolgens kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt over de financiële afwikkeling.

Betaling

1)      ‘De Verheldering’ brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de eerste termijn binnen 14 dagen na inschrijving en ontvangst van de factuur te voldoen. De kosten dienen voldaan te zijn 14 dagen voor de eerste trainingsdag, of op een nader afgesproken tijdstip. Afspraken hieromtrent zullen altijd door ‘De Verheldering’ bevestigd worden per mail.
2)      De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan ‘De Verheldering’ in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.
3)      Bij de opleidingenworkshops zijn koffie, thee en lekkers inbegrepen.
4)      Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de aanbevolen literatuur.

Aansprakelijkheid en eigendom

1)      ‘De Verheldering’ spant zich in om de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2)      ‘De Verheldering’ behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in opleiding zijnde inhoud, data, plaats en eventueel andere specificaties van de opleiding aan te brengen. ‘De Verheldering’ is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de Deelnemer en/of Opdrachtgever voortkomende kosten en eventuele (gevolg)schade.
3)      Deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de opleidingsuren als daarbuiten; de opleider is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het gedrag van de Deelnemer, noch voor de gevolgen daarvan.
4)      'De Verheldering' is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5)      ‘De Verheldering’ is niet aansprakelijk in geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken
6)      Het auteursrecht op het door ‘De Verheldering’ verstrekte cursusmateriaal, syllabi en andere tijdens de opleiding gebruikte materialen berust bij ‘De Verheldering’.
7)      Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van‘De Verheldering’ zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
8)      Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.
9)      Op de overeenkomst van opdracht met de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Vertrouwelijkheid

1)      ‘De Verheldering’ zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.
2)      De Deelnemer zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.
 
 
Privacy
Uw gegevens bij inschrijving door u gegeven, worden enkel gebruikt voor facturering en/of het verzenden van de nieuwsbrief. Ze worden niet voor reclamedoeleinden gebruikt of verstrekt aan derden. U kunt zich altijd voor de nieuwsbrief uitschrijven met 1 klik (unsubscribe). Bij vragen kunt u altijd bellen of mailen.