PSYCHOTHERAPIE
  

Psychotherapie

Psychotherapie bij 'De Verheldering' begint als het probleem en het doel verhelderd zijn. Bij de start van de psychotherapie zult u, samen met Hans, een plan maken met de onderwerpen waar aan gewerkt zal worden en de vorm waarin de therapie zal worden gegeven. Psychotherapie bij 'De Verheldering' is een praktische en resultaat gerichte aanpak van een verscheidenheid aan problemen en problematische situaties.

We maken gebruik van verschillende technieken uit allerlei beproefde methodes, zoals de cliënt-gerichte therapie, gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, Neuro-Linguïstisch Programmeren, oplossinggerichte therapie en focussen. In alle gesprekken en therapieën vinden we de invloed van het systeem (het gezin, de familie, het bedrijf) van groot belang en besteden we ook daar aandacht aan.

 • Met uw partner kunt u in partnerrelatietherapie ontdekken wat de mogelijkhden zijn van uw relatie. In een aantal gesprekken en oefensessies kunt u ervaren hoe u beter met elkaar om kunt gaan. In een huiselijke setting zorgen we voor een veilige sfeer waarin u zonder verwijten naar de ander en naar uzelf oplossingen zoekt voor de relationele problemen en/of een weg ontdekt naar een verdieping van de relatie. 

 

 • In een cliëntgerichte psychotherapie kunt u veel bij uzelf ontdekken. Niet alleen rondom zaken die problematisch liggen, maar ook rondom de sterke kanten van uw persoonlijkheid. Het van binnenuit ervaren van uw gedachten en gevoelens is een eerste stap op weg naar acceptatie. Het is de bedoeling dat de therapie leidt tot toenemende zelfaanvaarding. Daardoor zult u beter in staat zijn te doen wat bij u past. Door uw beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van uw mogelijkheden zult u er beter in slagen om met moeilijke situaties in uw leven om te gaan. Psychische problemen en klachten wijzen er vaak op dat iemand is vastgelopen in zijn persoonlijke ontwikkeling. U kunt het gevoel hebben vast te zitten, in een kringetje rond te draaien. Cliëntgerichte psychotherapie kunt u zien als een proces, waarin u zich kunt ontwikkelen. De therapie is persoonsgericht. U zelf bent het uitgangspunt. Wat voor iemand bent u? Hoe ziet u andere mensen? Hoe kijkt u zelf tegen uw klachten aan? Het gaat er niet zo zeer om hoe de therapeut uw problemen ziet, het gaat er vooral om welke betekenis de problemen voor u hebben. Persoonsgericht werken betekent ook dat u, in overleg met de therapeut, bepaalt wat u met de therapie wilt bereiken.

 

 • De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals "ik ben niks waard" of "ik kan dat toch niet" kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken.

  Binnen de gesprekken zal met u nagegaan worden welke ideeën u hebt over uzelf en anderen, wat u denkt dat anderen mogelijk van u denken, wat u zou moeten doen en/of kunnen. Het accent ligt op het aanleren van andere, meer positieve gedachten. Via het beïnvloeden van uw denkbeelden kunt u uw gevoelstoestand in gunstige zin veranderen. Daardoor verandert uw doen en laten in positieve zin en verminderen uw klachten.

 

 • Oplossinggerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals je dat wenst het uitgangspunt is. Je wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die je zelf al in huis hebt, maar misschien nog te weinig toepast. Als je successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat je invloed hebt om je eigen leven vorm te geven.

  Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die jouw kracht naar boven haalt. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, omdat het gaat over krachten, talenten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.

  OT is ontwikkeld door Steve de Shazer and Insoo Kim Berg in de jaren '70 en '80, voortgaand op het werk van Milton Erikson en anderen. De uitgangspunten van OT vinden een steeds breder toepassingsgebied (o.a. management en coaching). De stroming wordt dan ook voortdurend verder ontwikkeld.

 

 • Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP) gaat ervan uit dat we wel beïnvloed worden door onze omstandigheden en onze levensgeschiedenis, maar dat we er niet aan overgeleverd zijn. NLP levert krachtige gereedschappen om innerlijke mogelijkheden te ontwikkelen, die gebaseerd zijn op de fundamentele wisselwerking tussen ons zenuwstelsel, ons taalgebruik en hoe we de wereld zien en ervaren.

 

 • Focussen is het rechtstreeks contact maken met gevoelens. Focussen is het richten van aandacht op wat er lijfelijk in je omgaat en emotioneel ervaarbaar is. Er zijn nog geen woorden voor, maar je vermoedt of weet dat daarbinnen iets is wat te maken heeft met je leven. Sommige mensen hebben deze vorm van aandacht -dit naar binnen luisteren- van nature; de meesten van ons echter moeten zich dit (opnieuw) eigen maken. Focussen leert je in een aantal stappen op een effectieve en respectvolle manier contact te maken met datgene in je lichaam dat jou een verhaal wil vertellen over wat er met je aan de hand is.

 

Prijs

Per gesprek van 75 minuten: €90,00 inclusief BTW.