ORGANISATIES
  

Verheldering voor Organisaties

Organisatiecoaching op maat
 
Systemische coaching van het bedrijf , een team, directie of individuele werknemers.

'Binnen een uur ontstond er een driedimensionale uitbeelding van de dynamiek die de mogelijkheden van vooruitgang van ons bedrijf sterk heeft vergroot.'
  
Een bedrijf is een systeem, bestaande uit verschillende subsystemen, de afdelingen. Hier gelden, net als in andere systemen, allerlei geschreven en ongeschreven systemische wetten en regels.

Een aantal wetten in een bedrijfs/organisatiesysteem zijn:
  • De som is meer dan de delen.
  • De historie is merkbaar in het heden.
  • Er is steeds een dynamisch evenwicht waarin de balans wordt gezocht tussen groei en stabiliteit.
  • De aanpassing aan de buitenwereld is van groot belang naast het behoud van de interne samenhang.

Bij het coachen van (een deel van) het bedrijf kan de Verheldering verhelderende en onverwachte invalshoeken presenteren.
Wij werken binnen een aantal thema's:
  • de ontwikkeling van teams naar meer professionaliteit en samenhang.
  • We ondersteunen organisatieveranderingen door verduidelijking van het veranderingsproces.
  • We werken met de leidinggevenden en verhelderen het leiderschap dat past bij de organisatie en bij de leidinggevende.
  • We helpen met onze middelen en inzichten bij het halen van de bedrijfsdoelstellingen.
 
In organisaties, zowel de commercieel georiënteerde als de publieke of welzijnsinstellingen, kunnen zich allerlei onverkwikkelijke of moeilijke situaties voordoen waarbij geen duidelijke oorzaak te ontdekken is of niet makkelijk te veranderen is. Vooral als deze situaties zich herhalen is het nuttig om de organisatie te laten onderzoeken door buitenstaanders met kennis.

Bij het systemisch werken wordt regelmatig met representanten gewerkt. Deze personen zijn stand-ins voor mensen (de OR, de leidinggevenden, de facilitaire dienst, etc.) en belangrijke elementen uit of rond de organisatie (bijvoorbeeld het product, de klant in het algemeen, de front-office, etc.)
Het is mogelijk te werken met enkel medewerkers van de organisatie, maar het geeft meer, dieper en eenvoudiger  inzicht in de organisatieverstrikkingen als er representanten van buiten de organisatie ingezet kunnen worden. Vaak zijn dit personen die studeren voor het werken met het systemisch gedachtegoed.

Een organisatie, een team of een een individuele medewerker ontwikkelt zich in fases. De Verheldering kan met een coachingstraject deze fases begeleiden of samen versneld met u doorlopen naar de zone van de naaste ontwikkeling.

Mogelijkheden: (voor meer informatie klik op onderstaande mogelijkheden in rode letters)
De Verheldering heeft systemisch mogen en kunnen werken in verschillende instellingen (jeugdzorg, verpleegtehuizen, fysiotherapeuten, beroepsverenigingen, instellingen voor GGZ) en commercieel gerichte bedrijven. De kracht van De Verheldering ligt in het snel onderkennen van de structuren binnen het bedrijf en de helderheid die het systemisch werken met zich meebrengt, waarmee de vinger op de zere plek terecht komt, waarna de verandering start.

De Stad van Axen

De methode van 'De Stad van Axen' wordt regelmatig ingezet in teams en bij individuele ondernemers, leidinggevenden en werknemers.
De 'Stad' wordt ingezet om de relaties binnen gezin, familie of organisatie te verduidelijken. En vaak worden de overeenkomsten tussen de 'plaats' binnen het gezin en het bedrijf verhelderd.

De stad van Axen is door Ferdinand Cuvelier in het gelijknamige boek beschreven in de zeventiger jaren van de vorige eeuw . Hij beschrijft een metaforische stad, waarin zes wijken zijn opgenomen: de zes Axen. In deze wijken wonen mensen bijeen met  bepaalde eigenschappen die enkel in die wijk voorkomen. Elke wijk heeft een naam en een totemdier, waarnaar deze wijk ook genoemd is. De namen van de totemdieren helpen om de specifieke eigenschappen van de mensen die zich in deze wijk het best of prettigst voelen te onderscheiden. De meeste mensen hebben een voorkeurswijk, waarbij ze zich regelmatig in de wijken ophouden die aan hun voorkeurswijk grenzen. De zes wijken zijn gelegen rondom het centrale plein.

Om inzicht te verwerven in eigen voorkeursposities worden een aantal vragen gesteld. Vervolgens worden er posities ingenomen op de Axenroos die door middel van 'grondankers' op de grond gelegd is. Terwijl men deze posities of grondankers op de Axenroos ingenomen heeft, volgt er verder onderzoek met verrassende resultaten.

Daarna is het mogelijk om de posities te bestuderen die je uit gewoonte inneemt in het werk of relatie. Ook wordt dan duidelijk welke posities je probeert te vermijden en die juist heel belangrijk zijn om het werk of relatie beter te laten verlopen.

Sommige teams gebruiken dit model als supervisie of als evaluatie van alle leden van een team.

Het mooie van deze methode is dat deze interventie snel toepasbaar is en dat deze praktische methode diepgaand  werkt en makkelijk te onthouden is.